Markkinointirekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

Yritys / rekisterin pitäjä

Mobify Invoices Oy
y-tunnus: 2714418-6
Linnankatu 13 A 18
20100 Turku

Tietosuojavastaava / rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jarno Henriksson (jarno.henriksson@mobify.fi)

Rekisterin nimi

Mobify Invoices Oy:n markkinointirekisteri.

Markkinointirekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Mobify Invoices Oy:n markkinointirekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointiviestintä; asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen; markkinoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja kohdentaminen; ja asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen.

Tyypillisiä henkilötietojen käsittelytilanteita näihin tarkoituksiin ovat esimerkiksi:

– markkinointianalyysin tekeminen ja markkinoinnin kohdentaminen asiakkaan kiinnostuksen mukaisesti; markkinointiviestintä

Markkinointitarkoituksissa tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan

– 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus (esimerkiksi suostumuksen antaminen sähköisen suoramarkkinoinnin tekemiseen) ja/tai

– 1f) kohdan mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu (liiketoiminnan asiakaslähtöisen kehittämisen ja kohdennetun markkinoinnin toteuttaminen) henkilötietojen käsittelylle. Rekisterinpitäjällä on lainmukainen, perusteltu intressi kehittää liiketoimintaa ja tiedottaa olemassa oleville asiakkaille toiminnastaan sekä markkinoida asiakkaille erityisesti sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka asiakkaat ovat itse ilmoittaneet kiinnostuksenkohteikseen. Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi ja vastustaa tietojensa käsittelyä, joten käsittely ei ole rekisteröidyn perusoikeuksien vastaista.

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

Asiakkuustiedot MOBIFY -palveluun

– nimi

– sähköpostiosoite

– evästeet

– kerätyt pisteet bonuspelissä

– käyttäjän hyväksyntä markkinointiin

– rekisteröidyn ilmoittama markkinointikielto

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään ja hänen palvelukäyttäytymisensä perusteella.

Henkilötietojen luovutuksensaajat ja luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa Mobify Invoices Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä Mobify Invoices Oy:n Suomessa sijaitseville yhteistyökumppaneille markkinointikampanjoiden rakentamista varten.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa (esimerkiksi petosepäilyn selvittämiseksi).

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Mobify Invoices Oy:n käyttämille palveluntarjoajille edellyttäen, että kyseessä olevat alihankkijat kuuluvat Privacy Shield-järjestelyyn tai kykenevät muutoin EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla turvaamaan tietosuojan riittävän tason ja täyttämään tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset.

Henkilötietojen säilytysaika

Mobify Invoices Oy käsittelee markkinointirekisterin henkilötietoja yhden vuoden ajan.

Asiakkuussuhteen päätyttyä henkilötietoja säilytetään vielä lainsäädännön (mm. kirjanpitolain) edellyttämässä laajuudessa vähintään 5 vuotta. Joissain tapauksissa (mm. erimielisyyksien selvittämiseksi, oikeusvaateeseen vastaamiseksi tai muiden asiakassuhteeseen perustuvien velvoitteiden ja vastuiden täyttämiseksi) tietoja voidaan säilyttää kauemminkin. Tilastointi- ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksessa tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää vielä anonymisoidussa muodossa.

Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuaan tästä tiedon.

Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin.

Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille valtuutetuille henkilöille joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja käyttö. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Henkilöstö on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Kaikkeen tietoliikenteeseen käytetään SSL-suojattuja yhteyksiä. Rekisterinpitäjän lukuun tietoja käsittelevien palveluntarjoajien kanssa on tehty henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa käsittelijät sitoutuvat noudattamaan lainsäädäntöä sekä Mobify Invoices Oy:n tietosuojaperiaatteita ja käyttämään tietoja vain Mobify Invoices Oy:n määrittelemiin tarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeuden siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetulla tai muutoin luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyynnön toteuttamisesta peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen, vastustaminen ja rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä peruutuksen ja/tai vastustuksen vaikuttamatta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö asiakasmarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@mobify.fi tai verkkopalvelun ja mobiilisovelluksen asetukset sivuilla.

Valituksen tekeminen henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.